Kontrolli mjekësor

Si fillohen Kontrollat Mjekësore

Pacienti duhet të marrë një rekomandim nga mjeku i familjes dhe me atë letër duhet të vijë e të caktojë një ditë e orar, të favorshëm për të. Kur të vijë për të bërë kontrollin, është e rëndësishme të theksohet se duhet të jetë esëll dhe me mjet identifikimi.

Në fillim ne regjistrojmë në regjistër emër, mbiemër, numrin e ID, nëse është në punë apo pension, emrin e mjekut të familjes. Pastaj matim parametrat, peshën, gjatësinë , belin, vithet, tensionin. Pas kësaj plotësojmë pyetësorin në sistem, ku pyetjet që i bëhen qytetarit kanë të bëjnë me mënyrën e ushqyerjes, shëndetin mendor, depresionin, stresin. Gjithashtu merren edhe të dhënat demografike të pacientit, sa vite ka në lagje ose për arsimin e tij, pyetet nëse ka sëmundje të caktuara, shqetësime ose nëse në familjen e tij është dikush me probleme shëndetësore.

Caktimi i terminit

Fillimisht caktohet termini për kontrollat mjekësore tek mjeku familjarë. Pastaj vazhdohet tutje me procedurat tjera. Caktimi i një termini bëhet duke na shkruar në kontaktet tona në qendrën kryesore të Balkan Medical Group në Prishtinë.

Ekzaminimet laboratorike

Mjekët specialist caktojnë egzaminimet laboratorike ku ne Balkan Medical Group kryen në laborator të pajisur me teknologji më bashkohore në rajon.

Kontrolla nga mjeku familjar

Kontrollat e para fillojnë me mjekun familjar dhe nga aty udhëzohen për tek mjeku specialist po ashtu duhet aranzhuar takimin me të.

Ekzaminimet Radiologjike

Ekzaminimet Radiologjike në Balkan Medical Group përmban ilustrime të imazherisë moderne me pajisjet radiologjike super moderrne jo vetëm në rajon.

Kontrollat nga mjeku specialist

Varësisht nga lloji i problemit shëndetësor caktohen kontrollat nga mjeku specialit i fushës përkatëse ku pacienti fillon analizat dhe egzaminimet tjera.

Trajtimi mjekësor dhe Rehabilitimi

Rezultatet Laboratorike dhe Radiologjike të kryera me praktika dhe teknologji moderrne në Balkan Medical Group, sigurojnë një trajtim të sakt të problemit shëndetësor.

Kontrolla mjekësore

Personeli Profesional

60%

Laborator dhe Radiologji Moderrne

80%

Tajtimi mjekësor dhe Rehabilitimi

95%

Miku i shëndetit tuaj!

Paketa e kontrollit mjekësor bazë përfshin vlerësimin, këshillimin, trajtimin   dhe   ndjekje   për faktorët e stilit të jetesës. Në bazë të këtij kontrolli pritet të mblidhn të dhëna të sakta përsa i takon konsumimit të duhanit, alkoolit, ushqyerjes, dhe deri tek niveli i stresit dhe depresionit.

Pa dyshim në Balkan Medical Grup ju do të merrni këshillat e duhura, kontrollat e duhrua, trajtimin e duhur dhe rehabilitimin e duhur.

Mjeku Familjar

identifikimi i sakt dhe udhëzimi i mjekut familjar për tek mjeku specialist është shumë e rëndësishme dhe shkurton rrugën drejt një trajtimi dhe shërimi më të shpejt.

Mjeku Specialist

Tek ne pacientët tan kontrollohen nga një kolegjium i mjekëve specialst për të përcaktuar një diagnozë më të sakt dhe për të përcaktuar një trajtim të duhur të problemit shëndetësor.

Subscribe to newsletter

    MIKU I SHËNDETIT TUAJ!

    Balkan Medical Group bënë më të mirën për shëndetitn e pacientit. Miku i shëndetit tuaj!